Lausunto henkilötodistelun vastaanottamista kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa koskevasta arviomuistiosta

Diaarinumero:
OH2019/67
Taltionumero:
799
Antopäivä:
17.5.2019

Oikeusministeriölle


Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 19.3.2019 (OM033:00/2018)


1. Oikeusministeriö on 19.3.2019 pyytänyt lausuntoa henkilötodistelun vastaanottamista kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa koskevasta arviomuistiosta.

2. Arviomuistio koskee mahdollisuutta ottaa hovioikeudessa henkilötodistelua vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta. Kysymystä käräjäoikeustallenteiden hyödyntämisestä on sivuttu aikaisemmissakin uudistusehdotuksissa, mutta nyt tehdyssä muistiossa sen hyötyjä ja haittoja on tarkasteltu aikaisempaa perusteellisemmin. Toteutetut ja toteutettavina olevat tekniset uudistukset käräjäoikeuksissa ovat niin ikään lisänneet valmiuksia todistelun tallentamiseen ja tallenteiden hyödyntämiseen myös muutoksenhakuvaiheessa.

3. Muutoksenhakujärjestelmän uudistamisessa on pitkään pyritty siihen, että käsittely hovioikeudessa ei ole käräjäoikeuskäsittelyn toisintoa ja että käsittely voidaan kohdentaa aidosti riitaisiin näyttö- ja oikeuskysymyksiin. Korkein oikeus katsoo, että käräjäoikeuksissa tehtyjen tallenteiden hyödyntäminen hovioikeudessa on linjassa tämän tavoitteen kanssa edellyttäen, että tallenteiden katsomisessa rajoitutaan olennaisiin seikkoihin. Kuva- ja äänitallenteiden käyttö on omiaan sujuvoittamaan menettelyä muutoksenhakuasteessa sekä vähentämään asianosaisille ja todistajille aiheutuvaa vaivaa. On myös selvää, että todistelun luotettavuus kärsii siitä, mitä pidempi aika on ehtinyt kulua tapahtumista. Tähän nähden on vähäisempi haitta, että tallenteita hyödynnettäessä joudutaan osittain luopumaan todistelun välittömyyttä koskevasta periaatteesta.

4. Korkein oikeus suhtautuu siten myönteisesti siihen, ettei henkilötodistelua tarpeettomasti oteta uudelleen vastaan muutoksenhakuasteessa vaan pyritään hyödyntämään teknisiä keinoja. Kuten arviomuistiossa on esitetty, on kuitenkin edelleen tarpeen säilyttää mahdollisuus kertomuksen täydentämiseen ja lisäkysymysten esittämiseen hovioikeudessakin, jos siihen on perusteltu syy.

5. Arviomuistiossa on keskitytty hovioikeuskäsittelyyn. Korkein oikeus katsoo, että uudistuksen tulisi koskea todistelun vastaanottamista myös Korkeimmassa oikeudessa. Ylipäätään Korkein oikeus katsoo, että järjestelmä tulisi toteuttaa mahdollisimman laajana eikä soveltamista tulisi rajoittaa muutoin kuin mahdollisen siirtymäjakson ajaksi.

6. Kuva- ja äänitallenteiden hyödyntäminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia, joita koskevia ehdotuksia ei ole arviomuistiossa vielä hahmoteltu. Myös monet käytännön järjestelyt edellyttävät suunnittelua ja testattua toteutusta ennen järjestelmän käyttöönottoa. Näihin liittyy myös resurssikysymysten arviointi. Korkein oikeus pitää kuitenkin kannatettavana ja tärkeänä, että henkilötodistelun vastaanottamista koskeva uudistus otetaan ripeästi jatkovalmisteluun.Presidentti Timo Esko

Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho


Esittely täysistunnossa 14.5.2019

Läsnä: Presidentti Esko sekä oikeusneuvokset Jokela, Sippo, Koponen, Kantor, Littunen, Huovila, Antila, Hirvelä, Leppänen, Uusitalo, Engstrand, Ilveskero, Mäkelä, Välimaa, Tammi-Salminen ja Tapani.

 
Julkaistu 17.5.2019  Päivitetty 20.5.2019