HD ändrade inte hovrättens beslut om husrannsakan som gjordes hemma hos en journalist

Publicerad 13.8.2019

Högsta domstolen (HD) ändrade inte Helsingfors hovrätts domslut i ärendet som gällde husrannsakan som gjordes hemma hos Helsingin Sanomats journalist.

Bakgrunden till ärendet var en artikel om försvarsmaktens Signalunderrättelsecenter som publicerades i Helsingin Sanomat den 16 december 2017. Försvarsmakten hade riktat en begäran om utredning till centralkriminalpolisen eftersom man ansåg att artikeln hade avslöjat uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på Finlands säkerhet.

En särskild husrannsakan hade utförts hemma hos den journalists som hade skrivit artikeln. I samband med genomsökningen hade bland annat en dator och andra lagringsmedier beslagtagits. Enligt journalisten innehöll de källskyddade uppgifter. Det material som genomsökningsombudet inte hade kunnat sålla under husrannsakan hade placerats i provpåsar försedda med försegling.

I HD krävde journalisten att beslagtagningarna ska anses ha förfallit och hävas. HD ansåg på samma sätt som hovrätten att trots att föremålen placerats i provpåsar hade det inte förekommit sådan försegling enligt tvångsmedelslagen på den genomsökta platsen som skulle ha krävt att frågan om huruvida det förseglade materialet får undersökas och tillgodogöras hänskjuts till domstol senast inom de tre dagar som lagen förskriver. Journalistens besvär avslogs.

En del av materialet hade förseglats senare när det genomsökningsombud som förordnats för husrannsakan hade bekantat sig med materialet. Ombudet hade motsatt sig beslagtagandet av materialet i fråga, eftersom det eventuellt innehöll källskyddad information. Frågan om undersökning och tillgodogörande av det förseglade materialet är fortfarande anhängig i HD (R2018/914).


Mer information: Föredragande Heidi Myllys, tfn 02956 40140, heidi.a.myllys(a)oikeus.fi

Avgörandet (R2018/915, 13.8.2019, på finska) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 0295640050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |