HD beviljade åklagaren besvärstillstånd i tvisterna om samernas fiskerättigheter

Publicerad 27.9.2019

Högsta domstolen (HD) har beviljat åklagaren besvärstillstånd i två ärenden som gäller samernas fiskerättigheter i älvarna Utsjoki och Vetsijoki, som hör till Tana älvs vattendrag.

Besvärstillstånden gäller samernas grundläggande kulturella rättighet att bedriva fiske och tolkningen av lagarna som innehåller fiskbegränsningar med avseende på de grundläggande rättigheterna.

I ärendet som gäller Utsjoki älv är det fråga om fiske utanför den tillåtna tidpunkten. Enligt åklagaren hade en man tillhörande den lokala samebefolkningen uppsåtligen eller av oaktsamhet fiskat lax lagstridigt med stående nät i Utsjoki älv utanför den tillåtna fiskesäsongen. Åklagaren yrkar på straff för fiskeförseelse för mannen.

I tvisten som rör Vetsijoki älv är det fråga om huruvida samerna har rätt att fiska fritt utan Forststyrelsens fisketillstånd. Åklagaren yrkar på straff för olovlig fångst för de fyra svarandena, eftersom de hade fiskat med spö och konstgjort bete på statens vattenområde i Vetsijoki älv utan Forststyrelsens tillstånd.

Lapplands tingsrätt har förkastat åtalen mot de samiska svarandena för olovlig fångst och fiskeförseelse, eftersom det inte hade visats att det funnits godtagbara skäl att begränsa den grundläggande rättigheten, och eftersom samerna när det gällde den olovliga fångsten hade i grundlagen tryggad rätt att fiska åtminstone i sin hemmaälv.


Mer information: Föredragande Hanna Vieruaho, tfn 029 56 40102, hanna.vieruaho(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD R2019/424 och R2019/425

Till början av sidan |