Den minnespinne som beslagtagits hemma hos en journalist fick inte undersökas eller utnyttjas vid förundersökningen

Publicerad 20.12.2019

Högsta domstolen (HD) har upphävt Helsingfors hovrätts beslut, som gällde undersökning och utnyttjande av förseglat material som beslagtagits hemma hos en journalist vid Helsingin Sanomat. Enligt HD fick det förseglade materialet inte beslagtas för att användas som bevis i brottmål, eftersom det kan leda till att journalistens informationskälla avslöjas. HD bestämde ändå att beslaget ska förbli i kraft för att trygga en eventuell förverkandepåföljd.

Bakgrunden till ärendet var en artikel om försvarsmaktens Signalunderrättelsecenter som publicerades i Helsingin Sanomat den 16 december 2017. Försvarsmakten hade riktat en begäran om utredning till centralkriminalpolisen eftersom man ansåg att artikeln hade avslöjat uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på Finlands säkerhet.

En särskild husrannsakan hade utförts hemma hos den journalist som hade skrivit artikeln och i samband med den hade bland annat den nu aktuella minnespinnen beslagtagits. Genomsökningsombudet hade motsatt sig beslagtagandet av den, eftersom den eventuellt innehöll källskyddad information. Av denna orsak hade minnespinnen förseglats och frågan om undersökning och utnyttjande av den hade förts till domstol för avgörande.

HD höll muntlig förhandling i ärendet, där man förrättade syn av det förseglade materialet. HD ansåg att undersökning av den fil som fanns på den beslagtagna minnespinnen kan leda till att journalistens informationskälla avslöjas. Det förseglade materialet fick därför inte beslagtags eller kopieras för att användas som bevis i brottmål. Materialet kunde emellertid beslagtas och förvaras förseglat för att trygga en eventuell förverkandepåföljd.

Mer information: Föredragande Heidi Myllys, tfn 02956 40140, heidi.a.myllys(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2018/914, 20.12.2019, på finska) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |