Flygvapnets tidigare kommendör fick bötesstraff för tjänstgöringsbrott i det s.k. Lemmenjokifallet

Publicerad 29.6.2020

Högsta domstolen (HD) har på samma sätt som hovrätten dömt den tidigare kommendören för Flygvapnet, generalmajor Sampo Eskelinen till ett bötesstraff på 30 dagsböter för tjänstgöringsbrott.

Enligt HD hade Eskelinen i sitt uppdrag som kommendör för Flygvapnet gjort sig skyldig till tjänstgöringsbrott genom att uppsåtligen underlåta att se till att en förundersökning omedelbart inleddes på grund av en brottsmisstanke mot kommendören för Karelens flygflottilj.

Flera personer hade under en frivillig övning som Försvarsmakten ordnade i Lemmenjoki 22–24.9.2017 iakttagit att kommendören för Karelens flygflottilj uppträtt berusad samt använt osakligt språkbruk och uppträtt osakligt mot deltagare i övningen. Vid händelsetidpunkten var Eskelinen disciplinär förman för flygflottiljens kommendör. Enligt lagen ska den disciplinära förmannen omedelbart inleda förundersökning om förmannen har fått kännedom om att en underlydande begått ett militärt brott eller misstänker att ett sådant har inträffat.

Enligt HD hade Eskelinen senast 29.9.2017 fått kännedom om att kommendören för flygflottiljen begått ett misstänkt militärt brott och han borde senast 3.10.2017 ha sett till att förundersökning görs i ärendet. Eskelinen hade dock först 18.12.2017 begärt att förundersökning görs, och han hade således inte omedelbart sett till att förundersökning görs. HD ändrade gärningstiden till att ha börjat den 4.10.2017 och åtalet förkastades för tiden före det. I hovrätten hade Eskelinen tillräknats tjänstebrott under tiden 29.9–18.12.2017.

På grund av Eskelinens militära grad behandlades ärendet i andra instans i HD. HD ordnade muntlig förhandling i ärendet.


Ytterligare upplysningar: Föredragande Paula Jutila, tfn 02956 40031, paula.jutila(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2019/571, 29.6.2020, på finska) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |