HD beviljade besvärstillstånd i människohandelsärendet som gäller thailändska bärplockare

Publicerad 10.9.2020

Högsta domstolen (HD) har beviljat bärplockarna och åklagaren besvärstillstånd i frågor som gäller antalet brott och bestämmandet av straff. Företagaren beviljades besvärstillstånd i fråga om bestämmandet av straff.

Bärplockarnas och företagarens ansökningar om besvärstillstånd avslogs till övriga delar. De bolag via vilka affärsverksamheten bedrevs beviljades inte besvärstillstånd.

Mellersta Finlands tingsrätt hade dömt bärföretagaren till ett gemensamt villkorligt fängelsestraff på ett år och åtta månader för 26 fall av människohandel samt för grovt bedrägeri och brott mot avfallslagen samt ålagt företagaren att betala ersättningar till bärplockarna.

Tingsrätten hade ansett att företagaren utnyttjat de 26 målsägandenas beroende ställning och skyddslösa läge samt vilselett dem. På så vis ansågs företagaren ha värvat målsägandena från Thailand till Finland, samt transporterat, tagit emot och inhyst dem i inkvarteringsutrymmen på sin fastighet i syfte att göra dem till föremål för tvångsarbete som innebar insamling av vilda bär och svampar samt andra förhållanden som kränker människovärdet.

Företagaren och bolaget överklagade domen hos Vasa hovrätt. Åklagaren och bärplockarna anförde motbesvär. Hovrätten ansåg att företagaren gjort sig skyldig till ett människorättsbrott i fråga om samtliga 26 målsägande. Hovrätten sänkte straffet och dömde företagaren till ett villkorligt fängelsestraff på ett år och fyra månader för alla gärningar som tillräknats honom. Hovrätten ändrade inte det näringsförbud och de ersättningar till bärplockarna för utebliven inkomst och psykiskt lidande som tingsrätten bestämt.

I högsta domstolen är det fråga om huruvida företagaren genom sitt förfarande har gjort sig skyldig till ett eller 26 fall av människohandel samt om bestämmandet av straff.

Ytterligare upplysningar: Leena Ravi, föredragande i ärendet (R2020/297), tfn 02956 40022, leena.ravi(at)oikeus.fi