Utlåtanden

Högsta domstolen ger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden samt till justitieministeriet i ärenden som gäller utlämning av brottslingar till utlandet. Högsta domstolen ger på begäran republikens president utlåtanden om lagar som riksdagen har antagit samt utlåtanden om landskapslagar som Ålands lagting antagit. Högsta domstolen kan också på eget initiativ lägga fram förslag för statsrådet om lagar som borde stiftas eller ändras. Högsta domstolen kan också ge utlåtanden om lagförslag.

Utlåtanden ges för det mesta på finska och kan hittas på sidan Lausunnot.

På denna sida finner du utlåtanden som gäller åländska landskapslagar och som alltid ges på svenska, samt övriga svenskspråkiga utlåtanden.

Senaste utlåtanden gällande åländska landskapslagar mm.

 
Publicerad 8.3.2019