Två prejudikat av HD i skadeståndsärenden som gäller asfaltkartellen

Publicerad 18.6.2019

Högsta domstolen (HD) har meddelat de första avgörandena i de ärenden som gäller ersättande av den skada som asfaltkartellen orsakat. Den fråga som behandlades i HD gällde huruvida Lemminkäinen Abp:s skadeståndsansvar hade minskat på grund av att ansvaret för de övriga aktörer som medverkat i kartellen hade preskriberats.

HD hade meddelat Lemminkäinen besvärstillstånd i Helsingfors hovrätts avgöranden från december 2016, genom vilka Lemminkäinen hade dömts att betala städerna S:t Michel och Rovaniemi ersättningar för den skada som asfaltkartellen orsakat. I HD yrkade Lemminkäinen att skadestånden nedsätts till en åttondel av de belopp som hovrätten dömt ut, eftersom skulden gentemot de andra kartellbolagen hade preskriberats och gäldenärernas solidariska ansvar sålunda hade upphört.

I ärendet som gäller S:t Michel ansåg HD att Lemminkäinen, som numera har fusionerats med YIT Abp, i egenskap av stadens avtalspart hade erhållit direkt nytta av det kartellöverpris som ingick i entreprenadpriserna. Dessutom hade Lemminkäinen varit asfaltkartellens centrala aktör, koordinator och ledare. På grund av dessa omständigheter skulle Lemminkäinen i den inbördes ansvarsfördelningen mellan kartellbolagen ha varit ansvarigt för skadan i dess helhet. Preskriptionen av de övriga kartellbolagens skadeståndsansvar hade därför ingen inverkan på Lemminkäinens ansvar.

I ärendet som gäller Rovaniemi var situationen en annan än i ärendet gällande S:t Michel, eftersom Lemminkäinen inte hade varit stadens avtalspart. Bolaget hade således inte erhållit direkt nytta av kartellöverpriset. Å andra sidan beaktades Lemminkäinens ledande ställning inom kartellen även i detta ärende. Efter att ha bedömt dessa omständigheter ansåg HD att preskriptionen av de övriga kartellbolagens skadeståndsansvar ledde till att som Lemminkäinens andel av skadeståndsskulden kvarstod en tredjedel av det belopp som hovrätten dömt ut.

I den stora ärendehelheten som gäller asfaltkartellen är ett ärende där Vanda stad har meddelats besvärstillstånd i fråga om övergången av skadeståndsansvaret i samband med en företagsaffär fortfarande anhängigt i HD. Europeiska unionens domstol har på begäran av HD meddelat ett förhandsavgörande i ärendet den 14 mars 2019 (C-724/17). Dessutom väntar behandlingen av ansökan om besvärstillstånd i en del ärenden på avgörandena i de nu ifrågavarande ärendena och avgörandet i ärendet som gäller Vanda stad.

Mer information: Föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Avgörandena (S2016/956 och S2016/960, 18.6.2019, på finska) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi


HD:s pressmeddelande 6.9.2017: Vanda stad och Lemminkäinen Oyj har beviljats besvärstillstånd i ett skadeståndsärende som gäller asfaltkartellen

HD:s pressmeddelande 19.12.2017: Högsta domstolen begär förhandsavgörande av EU-domstolen i ett skadeståndsärende som gäller asfaltkartellen

Till början av sidan |