Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

11.9.2020
Samboende - Åtskiljande av egendom - Gottgörelse för insatser för det gemensamma hushållet - Jämkning - Skiftesmans arvode
8.9.2020
Utsökningsbalken - Utsökningsbesvär - Utomståendes rätt
Virtuell valuta
7.9.2020
Bestämmande av straff - Straffmätning - Avräkning av tiden för frihetsberövande
2.9.2020
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl - Prejudikatsskäl
Legalitetsprincipen
Polis
Skadestånd - Offentligt samfunds skadeståndsansvar
27.8.2020
Skjutvapen - Skjutvapenbrott
Bevisning - Förundersökningsutsagas betydelse i rättegång
20.8.2020
Underhåll för barn - Förälders underhållsförmåga
Vårdledighet
14.8.2020
Bestämmande av straff - Straffmätning - Val av straffart
Grovt bedrägeri
13.8.2020
Arbetsavtal - Samarbete inom företag
12.8.2020
Hyra - Hyra av bostadslägenhet
Rättegångsförfarandet - Talan - Förtida talan
9.7.2020
Brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
Ändringssökande - Besvärstillstånd
3.7.2020
Trafikbrott - Äventyrande av trafiksäkerheten - Grovt äventyrande av trafiksäkerheten
Bestämmande av straff - Val av straffart - Böter - Villkorligt fängelse
2.7.2020
Bedrägeri - Grovt bedrägeri
Avvittring
 
Publicerad 18.10.2018