Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

17.9.2019
Bevisning - Bevisvärdering
Sexualbrott - Våldtäkt
16.9.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl - Prejudikatsskäl
Arbetsavtal - Upphävande av arbetsavtal - Uppsägning av arbetsavtal
10.9.2019
Rättshandling - Rättshandlings ogiltighet
Arbetsavtal - Upphävande av arbetsavtal
9.9.2019
Allmänfarligt brott - Sabotage - Grovt sabotage
5.9.2019
Trafikbrott - Äventyrande av trafiksäkerheten - Grovt äventyrande av trafiksäkerheten
2.9.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl
Entreprenad - Allmänna avtalsvillkor
30.8.2019
Åtal - Justering av åtal
Förverkandepåföljd - Förverkande av vinning
27.8.2019
Rättegångsförfarandet - Brottmål - Skriftligt förfarande
26.8.2019
Extraordinärt ändringssökande – Klagan
Europeiska unionens regelverk – Effektivitetsprincipen
Europeiska unionens domstol – Begäran om förhandsavgörande
22.8.2019
Samboförhållande - Avskiljande av egendom - Gottgörelse för insatser för det gemensamma hushållet
19.8.2019
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av fatalietid
13.8.2019
Tvångsmedel - Särskild husrannsakan - Beslag
Källskydd
 
Publicerad 18.10.2018