Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

9.7.2020
Brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
Ändringssökande - Besvärstillstånd
3.7.2020
Trafikbrott - Äventyrande av trafiksäkerheten - Grovt äventyrande av trafiksäkerheten
Bestämmande av straff - Val av straffart - Böter - Villkorligt fängelse
2.7.2020
Bedrägeri - Grovt bedrägeri
Avvittring
29.6.2020
Militärt brott - Tjänstgöringsbrott
Förundersökning
26.6.2020
Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Delaktighet i brott - Medhjälp
25.6.2020
Åtal - Åtalsbundenhet
Förskingring
24.6.2020
Säkringsåtgärd - Interimistisk säkringsåtgärd
Arbetsstrid - Blockad
24.6.2020
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl - Prejudikatsskäl
Ärvdabalken - Arv - Arvsavsägelse
Utsökningsbalken - Utsökningsbesvär - Utmätningsförbud
23.6.2020
Misshandel
Bestämmande av straff - Val av straffart - Villkorligt fängelse
18.6.2020
Ändringssökande
Rättegångsförfarandet - Huvudförhandling i hovrätten
18.6.2020
Grovt skattebedrägeri
Straffrättens utsträckning i tiden - Principen om den lindrigare lagens företräde
Europeiska unionens regelverk - Stadgan om grundläggande rättigheter - Statligt stöd
17.6.2020
Narkotikabrott - Grovt narkotikabrott
Bestämmande av straff - Straffmätning
 
Publicerad 18.10.2018