Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

25.3.2020
Fastighetsförmedling - Fastighetsmäklare - Utrednings- och informationsplikt
Skadestånd
17.3.2020
Utlämning för brott
Europeisk arresteringsorderr
13.3.2020
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i brottmål
Delaktighet i brott - Anstiftan
4.3.2020
Fastighetsköp - Kvalitetsfel - Undersökningsplikt
3.3.2020
Trafikbrott - Äventyrande av trafiksäkerheten - Grovt äventyrande av trafiksäkerheten
3.3.2020
Advokat
Rättegångsombud
Jäv
2.3.2020
Misshandel - Grov misshandel
Bestämmande av straff - Straffmätning
Den straffrättsliga legalitetsprincipen
26.2.2020
Rättegångskostnader - Rättsskyddsförsäkring - Rättsskyddsförsäkringens självriskandel
25.2.2020
Rättegångsförfarandet - Ändring av talan
Samboende - Skiftesman - Åtskiljande av egendom
20.2.2020
Yrkessjukdom
Olycksfallsersättning - Orsakssamband
20.2.2020
Tvångsmedel - Häktning - Fortsatt häktning
Motivering av dom
18.2.2020
Ocker - Grovt ocker
 
Publicerad 18.10.2018