Prejudikat

Högsta domstolen utövar den högsta domsrätten i tviste- och brottmål och övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger några tydliga svar på. Genom prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Senaste prejudikat

7.11.2019
Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl
5.11.2019
Förfalskning
Försök till brott - Tillfällig orsak
4.11.2019
Tvångsmedel - Häktning - Fortsatt häktning
30.10.2019
Tjänstebrott - Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet
Dödsvållande - Orsakssamband
Underlåtenhetsbrott
Vållande
Läkare
Patientens rättigheter
Bevisning - Bevisvärdering
29.10.2019
Utsökningsbalken - Utsökningsbesvär - Utmätning av lön - Skyddat belopp
28.10.2019
Ersättning för brottsskada
Skadestånd - Ersättningsgill skada - Förlust av underhåll
28.10.2019
Konkurs - Klander av beslut vid borgenärssammanträde
Pantsättning
24.10.2019
Entreprenad - Avtalsbrott - Åberopande av avtalsbrott - Reklamation - Passivitet
24.10.2019
Bedrägeri - Grovt bedrägeri
24.10.2019
Tvångsmedel - Genomsökning
Rättegångsförfarandet
Skjutvapen
23.10.2019
Konkurs - Återvinning till konkursbo
Utsökningsbalken - Utmätning - Betalningsplan
22.10.2019
Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd
 
Publicerad 18.10.2018