Nytt prejudikat i asfaltkartellmålet: HD bedömde köparbolagens skadeståndsansvar i en företagsförvärvssituation

Publicerad 22.10.2019

Enligt högsta domstolens (HD) färska prejudikat kunde Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy och Asfaltmix Oy anses som ansvariga för den skada som asfaltkartellen orsakat Vanda stad, eftersom affärsverksamheten vid de kartellföretag som bolagen köpt hade överförts till bolagen genom företagsförvärven. Bolagen hade förvärvat aktiestocken i företag som ingått i kartellen, upplöst dem och fortsatt med deras affärsverksamhet.

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har på begäran av HD meddelat ett förhandsavgörande, där EU-domstolen för första gången linjerade skadeståndsansvarets omfattning i ett ärende som gäller konkurrensbegränsning som förbjuds i unionens grundfördrag. Enligt EU-domstolen fastställs den aktör som är ansvarig för skadeståndet utifrån begreppet företag, som ska bedömas på ekonomiska grunder, på samma sätt som man gjort tidigare i fråga om påföljdsavgifter.

HD ansåg att efter företagsförvärvet var moderbolaget och ett dotterbolag som deltagit i kartellen delar av samma företag som utgör en ekonomisk helhet. När dotterbolaget upplöstes och moderbolaget övertog dess affärsverksamhet blev moderbolaget ansvarigt för de konkurrensrättsliga skador som dotterbolaget orsakat.

Hovrätten hade förkastat Vanda stads skadeståndsanspråk i fråga om Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy och Asfaltmix Oy. Enligt hovrätten kunde de EU-rättsliga principer som tillämpats på påföljdsavgiftsansvar inte tillämpas på skadeståndsansvar utan närmare bestämmelser. Hovrätten hade därför inte tagit ställning till de övriga förutsättningarna för skadeståndsansvar eller skadeståndsbeloppet. HD återförvisade ärendet till hovrätten för bedömning av dessa omständigheter.


Mer information: Föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Avgörandet (S2016/953, 22.10.2019) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |