HD ändrade inte Talvivaarachefernas domar för miljöbrott

Publicerad 21.11.2019

Högsta domstolen (HD) ändrade inte Rovaniemi hovrätts domslut i ärendet som gällde miljöbrott i Talvivaara. Pekka Perä dömdes för grov miljöförstöring och Lassi Lammassaari för miljöförstöring.

HD hade meddelat Talvivaara Sotkamo Oy:s tidigare verkställande direktör och styrelseordförande Pekka Perä och tidigare produktionsdirektör Lassi Lammassaari partiellt besvärstillstånd gällande tolkningen av straffbestämmelsen om miljöförstöring. I HD var det fråga om huruvida rekvisiten för miljöförstöring uppfylls i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan har innehållit avsevärt högre halter miljöskadliga ämnen än vad bolaget uppskattat i sin miljötillståndsansökan, men inga exakta utsläppsgränsvärden för de aktuella ämnena har angetts i det beviljade miljötillståndet.

HD ansåg att de uppgifter om utsläppen som angetts i miljötillståndsansökan och som antecknats i miljötillståndsbeslutets recitdel utgjorde en del av miljötillståndet och således sådana tillståndsvillkor som avses i straffbestämmelsen om miljöförstöringsbrott. De utsläpp som var mer än tio gånger större än de utsläpp som anmälts i tillståndsansökan hade inte varit föremål för myndighetens miljötillståndsprövning och skadliga ämnen hade därmed släppts ut i miljön även utan tillstånd. Perä och Lammassaari hade således släppt ut ämnen i miljön både i strid med tillståndsvillkoren och utan sådant tillstånd som lagen förutsätter.

Ärendet gällde de miljöskadligt höga halter av natrium, sulfat och mangan som hade uppkommit i Talvivaaragruvans avloppsvatten efter det att gruvdriften inleddes. Utsläppen av dessa miljöskadliga ämnen hade varit rentav hundrafaldiga jämfört med de uppgifter som bolaget anmält i sin miljötillståndsansökan.

Perä hade meddelats besvärstillstånd också i en fråga som gällde förfarandet i hovrätten. Hovrättens domslut ändrades inte heller i detta avseende. HD avslog även svarandenas ansökningar om besvärstillstånd till övriga delar.


Mer information: Föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2018/371, 21.11.2019) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |