Framsida » Om webbplatsen

Om webbplatsen

Korkeinoikeus.fi är en webbtjänst som upprätthålls av högsta domstolen och där man har samlat information om högsta domstolen, dess verksamhet och uppgifter samt om anförande av besvär hos högsta domstolen.

Tjänstens finsk- och svenskspråkiga delar har det mest omfattande innehållet. Webbtjänsten innehåller även en mindre mängd information på samiska, engelska, franska, ryska och estniska.

Högsta domstolen svarar för innehållets riktighet och uppdatering. Utgivaren av det material som har länkats till webbplatsen svarar för materialets riktighet. Rättsregistercentralen svarar för tjänstens tekniska funktion.

Upphovsrättigheter och länkar till webbtjänsten

Högsta domstolen innehar alla rättigheter till materialet som publiceras på webbtjänsten, om inget annat anges eller föreskrivs i upphovsrättslagen. I fråga om bilderna på webbplatsen har fotografen nämnts, om fotografen är en extern part.

Länkar till materialet på webtjänsten får fritt göras och text citeras, men i detta fall ska källan nämnas.

Automatisk datainsamling och behandling av identifieringsuppgifter

Högsta domstolens webbtjänst är öppen för alla, och det krävs ingen registrering för att ta del av webbplatsen. Om användarna av webbtjänsten insamlas inga personuppgifter som möjliggör en identifiering av en enskild användare. Statistiska uppgifter om användningen av tjänsten samlas in centraliserat. Uppgifterna gäller det totala antalet besökare, de populäraste sidorna, sidorna för inloggning och utloggning i tjänsten. Cookies används för insamling av statistiska uppföljningsuppgifter.

Identifieringsuppgifterna sparas endast för att säkerställa det tekniska förverkligandet av webbtjänsten samt som stöd för utvecklingen. Endast den personal som sköter de ovan nämnda uppgifterna kan i den utsträckning som uppgifterna tillåter behandla identifieringsuppgifterna. Identifieringsuppgifterna får inte yppas för utomstående, utom i situationer som separat föreskrivs i lagen.

Tekniska rekommendationer

Webbplatsen fungerar med Internet Explorer 7 och Firefox 3.5 samt nyare webbläsarversioner. Webbplatsen fungerar också med Chrome och Safari.

Adobe Acrobat Reader-programmet eller ett annat motsvarande program behövs för att läsa dokument i PDF-format, till exempel publikationer.

I statsrådets nät har förmedlingen av vissa typer av filbilagor hindrats av dataskyddsskäl. De typer av filbilagor som har hindrats är de som allmänt används för att sprida virus eller annan eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av filbilagor tas bort från e-posttrafik till och från statsrådet: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs och .zip.

 
Publicerad 2.2.2015